Navigace

Obsah

Základní škola Jižní předměstí Rokycany

příspěvková organizace

Čechova 855

337 01 ROKYCANY

 

 

 

 

Rozhodnutí

 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola  Jižní předměstí Rokycany, Čechova 855, příspěvková organizace, podle  ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodl takto:

 

k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Jižní předměstí Rokycany, Čechova 855, příspěvková organizace

nejsou přijati od školního roku 2020/2021 žáci, jimž byla přidělena následující registrační čísla:

---

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Jižní předměstí Rokycany, Čechova 855, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje.

 

 

 

 

 

V Rokycanech dne 6. 5. 2020                                              Mgr. Bohumil Nosek

                                                                                                     ředitel školy