Navigace

Obsah

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

5. ročník

Vážení rodiče, v letošním roce Vás čeká rozhodnutí o dalším vzdělávání Vašeho dítěte.

 • Zvažte všechny možnosti dalšího vzdělávání. Kromě setrvání v běžné třídě má každý žák ještě tyto možnosti:
 • třída s rozšířenou výukou matematiky na ZŠ Jižní předměstí
 • třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy na ZŠ Jižní předměstí (otevřená pro všechny sporty)             
 • 8 - leté gymnázium
 • V případě nejistoty Vaše rozhodnutí konzultujte s třídní učitelkou nebo výchovnou poradkyní.
 • Sdělte Vaší třídní učitelce nejdéle do pololetí, o jaké další studium máte zájem.
 • Navštivte dny otevřených dveří, sledujte webové stránky vybrané školy, zjistěte si, jaké podmínky škola stanovila pro přijetí.
 • Zvažte možnost přihlásit dítě na přípravné kurzy gymnázia.
 • Přihlášky do tříd s rozšířenou výukou matematiky a tělesné výchovy si můžete stáhnout na stránkách školy (http://www.zsjiznipredmesti.cz) ve 2. pololetí školního roku 2018/2019, děti je také obdrží ve 2. pololetí od výchovné poradkyně nebo třídní učitelky. Termín odevzdání vyplněných přihlášek bude upřesněn na stránkách školy. Přihlášku odevzdejte do vrátnice školy nebo třídní učitelce.
 • Přihlášky na 8 – letá gymnázia obdrží zájemci od výchovné poradkyně na začátku února 2019. Žáci mají možnost podat až dvě přihlášky na dvě různá gymnázia, pokud budete mít zájem o dvě přihlášky, sdělte tuto skutečnost také třídní učitelce nebo výchovné poradkyni (žák může absolvovat přijímací zkoušky na obou školách a započteny mu budou pouze lepší výsledky). Přihlášku ke vzdělávání je nutné odevzdat řediteli příslušného gymnázia do 1. března 2019. K přihlášce přidejte diplomy dokládající vynikající výsledky (1. – 3. místo) v soutěžích a olympiádách (okresní, krajská a celostátní úroveň).
 • Před termínem konání přijímacích zkoušek na 8 – letá gymnázia obdrží žák od výchovné poradkyně zápisový lístek. Zápisový lístek pečlivě uschovejte, budete ho potřebovat k potvrzení zájmu o studium – viz dále.

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:

 • Termín přijímacích zkoušek do tříd s rozšířenou výukou matematiky a tělesné výchovy bude upřesněn na webových stránkách školy (předběžně květen 2019). Do třídy s rozšířenou výukou matematiky vykonává žák přijímací zkoušky z matematiky. Do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se konají všeobecně zaměřené talentové sportovní zkoušky a žák by měl být členem sportovního oddílu, který se zúčastňuje pravidelně soutěží.
 • Řádné termíny přijímacích zkoušek na 8 – letá gymnázia jsou 16. a 17. dubna 2019, náhradní termíny 13. a 14. května 2019. Žáci vykonávají jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, přípravu testů a organizaci má na starosti Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).
 • Rozhodnutí o přijetí škola neposílá, pouze zveřejní seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem na veřejně přístupném místě a na webových stránkách školy. Rozhodnutí o nepřijetí zasílá škola písemně.

 

PŘIJETÍ A ODVOLÁNÍ:

 • V případě přijetí na 8 – leté gymnázium potvrdí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se na dané škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků. Do tříd s rozšířenou výukou matematiky a tělesné výchovy se zápisový lístek neodevzdává.
 • V případě nepřijetí je možné do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat k rukám ředitele příslušné školy odvolání proti nepřijetí.

 

V případě dotazů a nejasností mě neváhejte kontaktovat.

Mgr. Radka Valachová, výchovná poradkyně

radkavalachova@seznam.cz